Projecte executiu instal·lació fotovoltaica a l'ajuntament de Sant Martí d'Albars -APROVACIO DEFINITIVA-

Aprovació definitiva

El Ple de la corporació va aprovar inicialment aquest projecte en la sessió ordinària del dia 5 d'abril de 2023.

Aquest projecte es va exposar al públic durant el termini de trenta dies hàbils mitjançant anunci publicat al tauler d'anuncis de la seu electrònica municipal, al BOP de Barcelona del dia 17 d'abril de 2023 i al DOGC del dia 19 d'abril de 2023, i atès que no es va presentar  cap al·legació, ni reclamació l'aprovació inicial va esdevenir definitiva.

El projecte es pot consultar al document adjunt.

Darrera actualització: 16.02.2024 | 12:38
Darrera actualització: 16.02.2024 | 12:38