Ordenança reguladora dels procediments d'intervenció municipal en l'edificació i l'ús del sòl i del subsol (ORPIME)

D’acord amb el que estableix l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l’objectiu de millorar la participació de la ciutadania en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte d’Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipal en l’edificació i l’ús del sòl i del subsol, es duu a terme una consulta pública, a través del portal web de l’Ajuntament de Sant Martí d’Albars, amb l’objectiu de recollir l’opinió de la ciutadania i organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma sobre:

a) Antecedents.

b) Problemes que es vol solucionar amb la iniciativa.

c) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.

d) Els objectius de la norma.

e) Les possibles solucions alternatives regulatòries o no regulatòries.

En compliment del que s’esmenta, es descriu a continuació breument el marc en el que es planteja aquesta modificació:

a) Antecedents

L’urbanisme constitueix una de les competències municipals amb major impacte real en el medi físic, i una de les activitats finalistes de l’urbanisme és la relativa a l’edificació. Correspon als ajuntaments la fiscalització ex ante de les construccions i edificacions projectades i l’ús del sòl i del subsol, per tal de garantir el compliment de la legalitat en general, i de la legalitat urbanística en particular, així com l’eventual control posterior previst en els plans d’inspeccions per aquestes actuacions.

En aquest sentit aquest ajuntament no disposa de cap ordenança municipal reguladora.

b) Problemes que es volen solucionar amb la iniciativa

Concretar, a escala municipal, el marc legal previst pel text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, i el seu desenvolupament reglamentari, respecte de l’exercici de la potestat relativa a la intervenció administrativa en l’edificació, l’ús del sòl i del subsol.

c) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació

Disposar d’una normativa municipal que incorpori les diverses i rellevants modificacions legislatives en l’esmentat àmbit de la intervenció municipal respecte dels actes de transformació i utilització del sòl, del subsol i del vol.

d) Els objectius de la norma

Facilitar la tramitació a l’ajuntament, però també a la resta d’operadors, i vol ser una eina sistemàtica, racional i integradora que permeti localitzar i conèixer, de forma fàcil i ràpida, la regulació tant de la informació urbanística com de la tramitació del procediment segons les particularitats de les tipologies de llicències urbanístiques i comunicacions prèvies. S’han contemplat les novetats introduïdes en la legislació de procediment administratiu comú —estatal i catalana—, les quals han suposat canvis rellevants en la regulació del procediment administratiu comú que també incideix en l’àmbit d’aquesta ordenança.

e) Les possibles solucions alternatives regulatòries o no regulatòries

No es contemplen altres solucions alternatives o possibles respecte a l’aprovació d’una Ordenança que reguli de forma detallada i precisa els sistemes d’intervenció en l’edificació mitjançant la concreció dels diversos règims d’intervenció municipal en les obres i els requeriments de cadascun que proporcioni una major seguretat jurídica al ciutadà i agilitzi els tràmits administratius.

 

 

 

Darrera actualització: 14.10.2023 | 23:49
Darrera actualització: 14.10.2023 | 23:49