Projecte executiu per la instal·lació fotovoltaica a la coberta de la pista - APROVACIÓ INICIAL

Aprovació inicial

Per decret d'alcaldia del dia 15 de febrer de 2023 s'ha aprovat inicialment el projecte executiu per la instal·lació fotovoltaica a la coberta de la pista.

Aquest projecte es troba en fase d'exposició pública durant el termini de 30 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació del corresponent anunci al BOP de Barcelona als efectes de la presentació d'al·legacions i  reclamacions.

L'anunci d'aprovació inicial s'ha publicat al BOP de Barcelona del dia 23 de febrer de 2024 i el termini d'exposició pública finalitzarà el dia 9 d'abril de 2024. 

El projecte tècnic aprovat inicialment es pot consultar a l'enllaç adjunt.

Darrera actualització: 23.02.2024 | 08:07
Darrera actualització: 23.02.2024 | 08:07